เดินเครื่องพัฒนา กทม. สู่ไทยแลนด์ 4.0

สภากทม.ร่วมฝ่ายบริหารกทม.มุ่งพัฒนากทม.สู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย.60 : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้ร่วมการสัมมนาระหว่างสภากรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมสัมมนา “สภากรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องสัมมนาโรงแรม ทรี ซิกตี้ ไฟว์ โฮเทล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  

โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ
สำหรับการสัมมนาฯ มีการแบ่งหัวข้อเป็น 7 หัวข้อประกอบด้วย การบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ในการกำหนดนโยบายกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมการ การดูแล การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายวาระแห่งชาติ แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบเมืองกรุงเทพมหานคร แนวทางการดำเนินการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร และแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพมหานครและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 หลังจากระดมสมองเชิงปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มแล้ว นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวปิดการสัมมนาฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครต่อไป

เดินเครื่องพัฒนา กทม. สู่ไทยแลนด์ 4.0