“บิ๊กวิน ” มอบประกาศผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

“บิ๊กวิน ” มอบประกาศผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ชูหลักสูตรสร้างผู้นำนักพัฒนาเมืองและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)” รุ่นที่ 5 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 16 พ.ย. 60 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.บูรณาการศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 4.0 2.สารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุ ยุค 4.0 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2575 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Social Media “Unforgettable BKK” 4.นวัตกรรมลดปริมาณขยะ “Innovation on waste minimization” และ 5.Smart Education Education 4.0 : STEM, STEAM & STS Approach “บึงกุ่ม โมเดล” อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานรุ่น ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ มุ่งสู่มหานคร 4.0 Towards Bangkok 4.0

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 5) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนามหานคร ทั้งบริบทและประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านต่างๆ และร่วมมือในการบูรณาการการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 5 เดือน ที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เข้าร่วมรับการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถสร้างความเชื่อมโยงในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนามหานครอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 5) มีผู้เข้าอมรมทั้งหมด 116 ท่าน อธิเช่น นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร นายสุชัยพงษ์ เพียรชอบ ประธานที่ปรึกษาบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์ ประธานบริหาร บริษัท แอร์อินเตอร์ทรานสปอร์ตจำกัด นายสุภกร วีรสุวิภากร ผู้อำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร เป็นต้น แนวทางการอบรม “มหานคร 5 ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”เป็นการพัฒนาเมืองและมหานครอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองและการต่อสู้ความไม่เท่าเทียม ด้วยการจัดสรรการบริการพื้นฐานที่มีมาตรฐานสำหรับประชาชนทุกคน อย่างพอเพียง เสมอภาค และวิเคราะห์ 5 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครที่กำลังก้าวสู้วิถีชีวิตเมืองมิติใหม่ในอนาคต ได้แก่ จำนวนประชากรลดลงเนื่องจากเด็กเกิดน้อยลง, ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564, ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการให้บริการพื้นฐานที่จำเป็น โดยเฉพาะการศึกษาและการบริการสาธารณสุข, ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกมีภัยพิบัติและภัยก่อการร้ายรุนแรงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเมืองและมหานคร มหานคร 5 จะร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาเมืองและมหานครที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเมืองและมหานคร เพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ และกำหนดวิถีทางมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ผู้ที่เข้าอบรมทั้งหมดได้อมรมหลักสูตสำเร็จรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้นำความรู้ที่ได้มานำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไปในอนาคต

“บิ๊กวิน ” มอบประกาศผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง