รู้ก่อนไปใช้สิทธิ์ “ปลัดกทม.” แนะ 5 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. 24 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 ที่ผ่านมา นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า  การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญ ซึ่งประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องไปทำหน้าที่ของตน  ในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งดูแลการบริหารงบประมาณของประเทศ  ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติวิธีการและขั้นตอน การได้มาซึ่ง ส.ส. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  แต่อย่างไรก็ดีขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ซึ่งพอสรุปเป็นลำดับขั้นได้ ดังนี้ 1. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางไปถึงบริเวณสภานที่เลือกตั้งขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจดจำลำดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อฯ ไว้ (ลำดับที่อาจเปลี่ยนแปลงจากจดหมายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นส่งไปยังเจ้าบ้านแต่ละหลัง เนื่องจากอาจมีการเพิ่ม – ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเลือกตั้ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรฯ หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 3. รับบัตรเลือกตั้ง  โดยลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 5. ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

“ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพียงเท่านี้ ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทนของท่านในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนร่วมทำหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย” ปลัดฯ ศิลปสวย กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูล สปส.กทม.

รู้ก่อนไปใช้สิทธิ์ “ปลัดกทม.” แนะ 5 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. 24 มี.ค.นี้