เขตตัวอย่าง “ประเวศ” รับเกียรติบัตรชื่นชมคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่น

(15 มี.ค. 62) เวลา 08.30 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมแพทย์หญิงนุรัตน์ อังสนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) และนายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้ารับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งเขตประเวศมีการพัฒนาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่อง จัดโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุม HA Nationnal Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร และนายสมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเกียรติบัตร

ในการนี้ สำนักงานเขตประเวศ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ประเวศ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขตประเวศจึงได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวและมากำหนดเข็มมุ่งด้วยกันโดยใช้แนวคิด PRAWET Model ภายใต้เป้าหมาย “ประเวศเมืองสุขภาพดี วิถีริมคลอง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ผู้สูงอายุสุขใจ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตประเวศ ต้องขอขอบคุณ นางปิยรัตน์ พลพงศ์ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) ที่ได้สนับสนุนและช่วยจัดทำข้อมูลการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตประเวศทุกท่านที่ให้ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเขตประเวศได้เข้าถึงบริการทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืนสืบไป

เขตตัวอย่าง “ประเวศ” รับเกียรติบัตรชื่นชมคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่น