ชวนดูไวรัลคลิปมุมมองและเสียงของคนกรุงฯ สิ่งที่อยากเห็นในสังคม

กรุงเทพมหานครได้มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเพิ่มงานบริการเคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงชุมชน ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังส่งเสริมให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยรวมถึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กรุงเทพมหานครยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันยุคสมัย โดยการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อช่วยให้งานบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม รวมถึงเปิดรับฟังคำร้องทุกข์จากประชาชน เพื่อช่วยเหลือ หรือนำไปปรับปรุง และแก้ไขต่อไป ประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งประชาธิปไตย” ได้ หากทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน เรามาร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์

ชวนดูไวรัลคลิปมุมมองและเสียงของคนกรุงฯ สิ่งที่อยากเห็นในสังคม