เร่งปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียห้วยขวาง พร้อมสร้างบ่อหน่วงน้ำปากซอยสุทธิพร 2

(8 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนดินแดง เขตดินแดง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง

กรุงเทพมหานครได้รับมอบโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง มาจากการเคหะแห่งชาติเมื่อปี 2533 ซึ่งมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 2400 ลบ.ม./วัน เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียได้ชำรุดเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจึงลดลง อีกทั้งปัจจุบันจำนวนผู้พักอาศัยได้เพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำเสียก็เพิ่มมากขึ้นด้วย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดี เพื่อช่วยแก้ปัญหามลพิษทางน้ำในพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ รวมถึงเพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูฝนให้ลดลงเร็วขึ้น เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 พ.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานที่ ได้แก่ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานปรับปรุงพื้นถนนและรางน้ำจำนวน 800 ตร.ม. งานก่อสร้างห้องน้ำรวม งานสร้างหลังคาโรงจอดรถ งานก่อสร้างหลังคาโรงซ่อมบำรุง งานปรับปรุงป้อมยาม และงานจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมรั้ว 2.ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ งานก่อสร้างท่อส่งตะกอน HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. (โดยวิธีขุดวาง) ความยาว 15 ม. งานก่อสร้างท่อ OVERFL HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. (โดยวิธีขุดวาง) ความยาว 35 ม. งานปรับปรุงอาคารสูบน้ำเสีย งานปรับปรุงอาคารห้องควบคุม งานปรับปรุงบ่อตกตะกอน ขั้นที่ 1 และงานปรับปรุงอาคารรีดตะกอน และ 3.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบส่วนแยก ขนาด 36000 BTU จำนวน 1 ชุด ผลงานที่ทำได้ 30% ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานที่ ผู้รับจ้างได้กั้นผนังห้อง ติดตั้งฝ้าเพดาน เดินสายไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ก่อสร้างโครงสร้างและโครงหลังคา ห้องน้ำรวมแล้วเสร็จ ก่อสร้างงานฐานรากหลังคาโรงซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ 2.ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครนพร้อมรอกโซ่ แล้วเสร็จ 1 ชุด ติดตั้งเครื่องรีดตะกอน แล้วเสร็จ 1 ชุด อยู่ระหว่างเปลี่ยนใบสกรูปั๊ม ตัวที่ 1 และตัวที่ 3 และ 3.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 2 ชุด ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างให้ในการปรับแผนงานการทำงานเพื่อให้การปรับปรุงแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง นอกจากช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

สร้างบ่อหน่วงน้ำปากซอยสุทธิพร 2 ควบคู่ลอกท่อถนนประชาสงเคราะห์

นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนดินแดง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างรางระบายน้ำ Gutter เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน สำหรับงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ปากซอยสุทธิพร 2 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มิ.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน ประกอบด้วย การสร้างบ่อรับน้ำใต้ดินและติดตั้งระบบสูบน้ำขนาด 1.25 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง สร้างท่อเหล็กขนส่งน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาว 400 ม. สร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ความยาว 360 ม. ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างท่อเหล็กขนส่งน้ำ ได้ความยาว 160 ม. ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ได้ความยาว 80 ม. และขุดดินเตรียมก่อสร้างบ่อรับน้ำใต้ดิน บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 ผลงานที่ทำได้ 30.18% ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการเชื่อมต่อรางระบายน้ำเข้ากับบ่อสูบน้ำเดิม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อสูบน้ำจากบ่อรับน้ำใต้ดินผ่านท่อระบายน้ำลงคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา เพื่อป้องกันปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างยืนยันว่าในส่วนของการวางท่อและรางระบายน้ำจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ โดยจะเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้ระบบสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนมิ.ย.62 เมื่องานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ปากซอยสุทธิพร 2 แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนดินแดง ช่วงจากสี่แยกประชาสงเคราะห์ถึงซอยขวัญพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำและกักเก็บน้ำชั่วคราว ส่วนสำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์บริเวณซอยสุทธิพร 1 ซอยสุทธิพร 2 ซอยสุทธิพร 3 และซอยขวัญพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา ออกสู่คลองสามเสน เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้เช่นกัน

ข้อมูล สปส.กทม.

เร่งปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียห้วยขวาง พร้อมสร้างบ่อหน่วงน้ำปากซอยสุทธิพร 2