Suptar on five กับชัย บูลกุล ผู้เปลี่ยนความกลัวให้เป็นจุดหมาย

Somarj Rakyot รุ่นระยะทาง 63 กม / เปลี่ยนความกลัวในเรื่องการปั่นจักรยานทางไกล เนื่องจากไม่เคยออกกำลังกายมาเลยในรอบ 20ปี การที่เริ่มออกกำลังกายในครั้งแรกๆ แค่สองกิโล ก็รู้ซึ้งถึงความเหนื่อย เหงื่อออกมาก แต่ถ้าหากเราหยุดเพียงเท่านี้ ก็จะไม่สามารถก้าวผ่านการปั่นที่ระยะทางไกลขึ้นได้ สำคัญที่สุดก็คือการซ้อม และควบคุมตัวเองให้อยู่ในระยะปลอดภัย

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>