การรื้อถอนเสาไฟฟ้า เพื่อมอบความสุขถนนสวยไร้สายให้กับประชาชนได้ร่วมเล่นเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย

การรื้อถอนเสาไฟฟ้าบางส่วน ซึ่งมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 95 เพื่อมอบความสุขถนนสวยไร้สายให้กับประชาชนได้ร่วมเล่นเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเมษายน นี้

สำหรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 4 เส้นทางนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีสถานที่สำคัญ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนั้นจะช่วยสร้างความเพียงพอ มั่นคง ให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งลดความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือทำให้เกิดไฟฟ้าดับ เช่น ปัญหาลมพายุ หรืออุบัติเหตุทางท้องถนนต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร ทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ในส่วนขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างที่ผ่านมา กฟน. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ วางแผนงาน ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันระดับกลาง ก่อสร้างท่อสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณทางเท้า พร้อมกับการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร เปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า จนถึงการรื้อถอนสายสื่อสาร สายไฟฟ้าอากาศ และเสาไฟฟ้า โดยเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจะดำเนินการส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร และกองทัพเรือ เพื่อใช้ในโครงการปักเสาไฟฟ้าป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายการส่งมอบเป็นจำนวน 15,000 ต้น ภายในปี 2566

ทั้งนี้ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน. มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 214.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ล่าสุดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 43.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.3 และส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 171.1 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.7 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กฟน. ยังมีแผนการดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติมในพื้นที่ ถนนวิทยุ และพิจารณาเส้นทางอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow