กฟน. ลงนามพัฒนาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การไฟฟ้านครหลวง ลงนามกับภาคเอกชน ในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มั่นใจว่าจะลดมลภาวะ และลดต้นทุนได้