กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 51 ASEAN Day 2018 เน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน

(8 ส.ค.61) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 51 (ASEAN Day 2018) โดยการจัดงานในปีนี้จะเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมและการมีส่วนร่วมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่จะเวียนมาบรรจบทุก 10 ปี รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิเทศสโมสร

โดยภายในงานมีกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การเปิดตัวหนังสือ “50 ปีของไทยในอาเซียน” ซึ่งเป็นหนังสือที่ร้อยเรียงประวัติความเป็นมาของอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน ในรูปแบบของประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของบุคลากรทางการทูตไทย และบุคคลสำคัญในแวดวงการต่างประเทศ โดย ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ผู้แทนไทยในคณะมนตรีสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์และบรรณาธิการหนังสือ เป็นผู้กล่าวแนะนำหนังสือ มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โอกาสและความท้าทาย” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า
สำหรับกิจกรรมของเยาวชน จะมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ซุ้มเกมส์ และงานประดิษฐ์สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน โดยในปีนี้มีโรงเรียนให้ความสนใจ จำนวน 73 โรงเรียน รวมนักเรียนและคณะครูอาจารย์ประมาณ 300 คน ทั่วประเทศ

​นอกจากกิจกรรม ASEAN Day 2018 แล้ว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรมอาเซียนมีกำหนดจะจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน โดยกรมอาเซียนได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน กรมอาเซียนได้มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่งทั่วประเทศ และมีแผนที่จะดำเนินการมอบห้องสมุดอย่างต่อเนื่องทุกปีให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 51 ASEAN Day 2018 เน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน