2021-11-14

กู้เงิน กยศ กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายากไหม? พร้อมแนะนำวิธีสมัครฉบับย่อ

โดย admin

การกู้เงิน กยศ สำคัญอย่างไร แล้ว กยศ ย่อมาจากอะไร เงินกู้ กยศ หมายความว่าอะไร เรามาหาคำตอบกัน

ก่อนที่เราจะมาทราบถึงความสำคัญของการกู้เงิน กยศนี้ เราจำเป็นต้องทราบกันก่อนว่า กยศ นั้นได้ย่อมาจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมาในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือ การเป็นกองทุนสำรองเงินให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถขอกู้ กยศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะครอบคลุมในการกู้เงิน กยศนี้ จะครอบคลุมไปถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายของเงินกู้ กยศที่เป็นค่าครองชีพในระหว่างทำการศึกษาหรือ อธิบายการกู้เงิน กยศนี้ ได้อย่างง่ายว่า เป็นการขอกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งสามารถนับได้เลยว่า การกู้ กยศ ที่ได้กล่าวไปนี้ เป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญที่จะทำให้นักเรียนและนักศึกษาผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถขอกู้เงินเรียนเพื่อให้ตนเองสามารถอยู๋ในระบบของการศึกษาได้ต่อไป

หากต้องการกู้เงิน กยศ คุณสมบัติในการลงทะเบียน กยศ 2565 ของผู้กู้จะต้องเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับท่านใดที่สนใจในการกู้เงิน กยศ นี้ ผู้ที่ต้องการกู้ทุกท่านสามารถขอกู้และเสียดอกเบี้ยเพียงแค่ 1 % ต่อปีเท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้จะมีดังนี้ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนในทรัพย์ แล้วต้องการกู้เรียน กยศ รายได้รวมของครอบครัวจะต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่ประกอบไปด้วย มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ซึ่งอายุของผู้ขอกู้เงิน กยศ ณ ขณะนั้นเมื่อรวมกับระยะเวลาในการปลอดหนี้และระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ กยศแล้ว จะต้องมีอายุรวมกันแล้วไม่เกิน 60 ปี ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย มีผลการเรียนและความประพฤติดี หากผู้กู้ ได้ลงทะเบียนผ่านและได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คเงินเข้า กยศผ่านทางมหาลัยได้ อีกทั้ง ผู้กู้จะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นขอกำหนดในการกู้เงิน กยศ อันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย

หากต้องการกู้เงิน กยศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน วิธีกู้ กยศ เป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาท่านใดที่สนใจสามารถขอกู้เงิน กยศได้อย่างไม่ยาก เพียงแค่ท่านเตรียมเอกสารกู้ กยศให้ครบถ้วนและติดตามขั้นตอนของมหาลัย ท่านก็สามารถขอกู้ได้แล้ว โดยขั้นตอนการกู้ กยศ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ กยศ โดยการสัมภาษณ์และคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี และสุดท้าย สถานศึกษาประกาศผู้มีสิทธิขอกู้เงิน กยศ หากท่านได้รับสิทธิ ท่านก็สามารถรอรับเงินเงินกู้ กยศ ได้ทันทีตามประกาศ โดยเอกสาร จะประกอบไปด้วย แบบคำขอกู้เงิน กยศ เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กู้ ใบรับรองรายได้ กยศของมารดาและบิดา หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ แผนที่ของที่อยู่อาศัย และใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งท่านใดที่มีเอกสารกู้ กยศครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ท่านก็สามารถขอกู้เงิน กยศ ได้ทันที